Aktualności

01 lutego 2021 17:07 | Aktualności

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

UCHWAŁA NR 460/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Na podstawie art. 131 ust. 4 - 6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za kryteria:

  1. dziecko, którego obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 32pkt;
  2. dziecko, którego rodzic/prawny opiekun albo rodzice/prawni opiekunowie mieszkają w Radomiu irozliczają

podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia – 16 pkt;

  1. zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej – 8pkt;
  2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 4pkt;
  3. dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola – 2pkt;
  4. dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną) – 1pkt.

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

  1. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym bądź prowadzeniu działalnościgospodarczej;
  2. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych wurzędzie

skarbowym na terenie miasta Radomia;

  1. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka wprzedszkolu;
  2. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania w pobliżu placówki „pierwszegowyboru”.

2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego w § 1 pkt 4 i 5 potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik

Przeczytano: 147 razy. Wydrukuj|Do góry