Aktualności

20 sierpnia 2018 07:56 | Aktualności

Informacje dla Rodziców

Informacje  dla Rodziców

 

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Radomiu

czynne jest  od poniedziałku do piątku

w godzinach  6.00 – 17.00

Przedszkole zapewnienia:

 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie ( 8.00 – 13.00) dla dzieci 6-letnich w godzinach 6.00 - 17.00
 2. Opiekę, wychowanie oraz warunki do uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 3. Objęcie dziecka wymagającego dodatkowego wsparcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
 5. Odpłatne  wyżywienie.
 6.  Świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej odbywają się w godzinach 6.00-8.00 i 13.00-17.00 i obejmują:

6.1.   przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, turniejach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

6.2.   gry i zabawy:

- wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka oraz umożliwiające mu właściwy rozwój emocjonalny i społeczny,

- rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem,

- plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowań.

Opłata za jedną godzinę udzielonych świadczeń  ponad realizację bezpłatnych godzin  wynosi 1,00 zł i pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę udzielenia świadczeń, na których dziecko było obecne.

 

 Rodzic/Opiekun prawny  zobowiązany jest  do:

 1. Przestrzegania postanowień statutu Przedszkola,  zarządzeń dyrektora, w tym  dotyczących świadczeń udzielanych w Przedszkolu, podawanych w formie komunikatów umieszczanych na tablicy ogłoszeń;
 2. Współdziałania z Przedszkolem w zakresie dotyczącym pobytu w nim dziecka ;
 3. Terminowego i regularnego wnoszenia opłat z tytułu wyżywienia oraz za udzielane przez Przedszkole  świadczenia
 4. Osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z ramowym rozkładem dnia obowiązującym w Przedszkolu lub do pisemnego upoważnienia innej osoby pełnoletniej  do wykonywania tych czynności.

 

 

 

Opłata miesięczna za świadczenia udzielane przez Przedszkole składa się z:

 

 1. Opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej, która stanowi iloczyn opłaty za jedną godzinę udzielonego świadczenia  oraz ilości godzin świadczeń, w których dziecko brało udział ( nie dotyczy dzieci 6-letnich )
 2. Opłaty za wyżywienie – 8 zł/dzień za trzy posiłki. Kwota opłaty za wyżywienie stanowi iloczyn wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie dziecka oraz ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w którym Przedszkole jest otwarte;
 3. Wyżej wymienione opłaty pobierane są z góry;
 4. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłata za wyżywienie  i czas ponad realizację podstawy programowej ulega zmniejszeniu  w następnym miesiącu za każdy dzień jego  nieobecności;
 5. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłaty nie później niż do  10 dnia każdego  miesiąca;
 6. Opłata miesięczna za korzystanie z Przedszkola płatna jest gotówką   w kasie Przedszkola lub na konta placówki.                

 

 

W pierwszym tygodniu września zwoływane jest zebranie ogólne wszystkich Rodziców, na którym są omawiane  i uzgadniane  zasady działalności Przedszkola.

 

 

Przeczytano: 575 razy. Wydrukuj|Do góry