Rozkład dnia w przedszkolu

 

 wszt.jpg [777x451]

NASZ RAMOWY ROZKŁAD DNIA- dzieci 3 letnie    

 6.00-8.00 - schodzenie się dzieci do przedszkola; zabawy indywidualne wg zainteresowań dzieci:

 manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne i inne;

 8.00-8.15 - czynności higieniczno - porządkowe; przygotowanie do śniadania;

 8.15-8.45 - śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;

 8.45-9.00 - profilaktyka zdrowotna - mycie zębów;

 9.00-9.30 - zajęcia dydaktyczne realizowane w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

 9.30-11.15 - zabawy i gry ruchowe, oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka;

 zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym oraz spacery, wycieczki itp;

 11.15-11.30 - przygotowanie do obiadu: czynności higieniczno-porządkowe;

 11.30-12.00 - obiad: ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami;

 12.00-12.15 - czynności higieniczne; przygotowanie do odpoczynku;

 12.15-13.50 - odpoczynek (bajkoterapia, muzykoterapia, relaksacja);

 13.50-14.00 - czynności higieniczno - porządkowe, przygotowanie do podwieczorku;

 14.00-14.15 - podwieczorek;

 14.15-15.00 - gry i zabawy rozwijające zainteresowanie światem; gry i zabawy wspomagające wszechstronny rozwój dziecka; zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania; przygotowanie do udziału w konkursach, imprezach okolicznościowych;

 15.00-17.00 - zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze;   gry planszowe i zabawy dydaktyczne; zabawy w kącikach zainteresowań wg wyboru dzieci;


RAMOWY ROZKŁAD DNIA – 4-latki         

 6.00 -8.00 - Zabawy indywidualne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne i inne.

 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

 8.00 -9.00 - Czynności higieniczno –porządkowe; Śniadanie; Profilaktyka zdrowotna –mycie zębów.

 9.00 -9.45 - Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela- wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

 9.45-11.30 -Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy i gry ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

 Zabawy swobodne organizowane w sali. Czas do dyspozycji nauczyciela.

 11.30-13.00 - Obiad; Odpoczynek- wyciszenie za pomocą wybranych technik relaksacyjnych; Zabawy dydaktyczne,

 tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne.

 13.00-15.00 - Gry i zabawy wspomagające wszechstronny rozwój dziecka; zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania; przygotowanie do udziału w konkursach, imprezach okolicznościowych.

14.00 – Podwieczorek

 15.00-17.00 - Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci; zabawy i gry stolikowe

 

 


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA   5-6 latki

 

 6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna z dziećmi w małych zespołach.

 Zabawy swobodne podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy. Zajęcia stymulujące, indywidualne i grupowe.

 Zabawy ruchowe. Ćwiczenia poranne.

 8.00 – 9.00 Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne – czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania, śniadanie.

 9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wg podstawy programowej pobudzające aktywność  dzieci w różnych obszarach.

 10.00 – 11.30 Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawy tematyczne, zabawy swobodne  organizowane w sali. Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela. Porządkowanie sali, zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu

 11.30 – 13.00 Obiad, relaksacja, słuchanie literatury.

 13.00 – 15.00 Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój fizyczny, psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka.  Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne rozwijające zainteresowania dziecka. Zabawy plastyczne, teatralne, muzyczne, badawcze, doświadczenia. Przygotowanie dzieci do konkursów, uroczystości. Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, sprzątanie sali.  Zabawy rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

14.00 Podwieczorek.

 15.00 – 17.00 Zabawy wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci.